Kartbaan Winterswijk Logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

LIEVE KLANT,

ALS U BIJ ONS EEN ACTIVITEIT RESERVEERT DAN HEEFT U AL ONZE SPULLEN IN BRUIKLEEN. ROEKELOOS OF GEVAARLIJK RIJGEDRAG BIJ HET E-KARTEN IS EINDE RACE. TEVENS KUNNEN WIJ AUTOMATISCH DE SNELHEID VAN DE E-KARTS LANGZAMER ZETTEN OM EEN CALAMITEIT OP HET CIRCUIT TE VOORKOMEN.

Reserveringen kunnen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de reserverings-datum nog worden geannuleerd. Wel kan in overleg een nieuwe datum worden besproken van het gereserveerde pakketje/activiteit welke dan binnen 3 maanden vanaf de 1e reserverings datum bekend moet zijn. Deze nieuwe datum dient u binnen 14 dagen aan ons door te geven, dit gaat in goed overleg met ons. Mocht u hier niet aan voldoen dan zullen wij de 1e reservering in rekening brengen. Mocht het om een offerte gaan dan gelden de voorwaarden zoals in de offerte beschreven. Prijzen kunnen veranderen als men afwijkt van de voorwaarden bijvoorbeeld het aantal personen, als de afwijking van het aantal personen te groot wordt behouden wij ons het recht om het totaal bedrag van de bevestigde offerte volledig in rekening te brengen. Ongeacht de wijziging van het totaal aantal personen. Dit zal altijd in overleg gebeuren met de klant.

Erken in perfecte fysieke conditie te zijn en in staat te zijn de kart te gebruiken die mij ter beschikking werd gesteld gedurende een welbepaalde tijd op het circuit dat ik bestudeerd heb. Ik werd op de hoogte gesteld van de gebruikswijze en gebruiksvoorwaarden van het circuit en de kart middels uitleg door het personeel. Ik verbind mij ertoe deze te respecteren. Ik doe daarom afstand, zowel voor mezelf als voor mijn rechthebbenden, van elke mogelijke juridische eis die ik zou hebben jegens de organisatoren, geranten, uitbaters, borgstellers en andere gebruikers zowel wat betreft het gebruik van dit materiaal als mijn aanwezigheid in de zaal. Dit document wordt van kracht vanaf het moment bij acceptatie bij aanname van een gekochte ticket of voor het Karten een persoonlijke app licentie ter waarde van €2,00 p.p. deze licentie kunt u middels uw persoonlijke inlogcode omzetten tot een jaarlicentie. Ouders van kinderen onder de 12 jaar dienen in het bezit te zijn van deze licentie welke ze bij ons kunnen kopen. Zij gaan akkoord dat hun kind op eigen risico een Kart Heat racet. Voor bedrijven zal er een groepsregistratie zijn middels een deelnemerslijst welke wordt doorgestuurd door de organiserende partij. Deze eigen risico registratie bedraagt ook eenmalig €2,00 p.p. in de offerte voor de karting activiteit zonder de app.  Bewust botsen of vast onder de banden komen (ongeacht welke ronde) is ten strengste verboden en heeft als gevolg dat men de zwarte vlag krijgt en niet verder mag racen (Zwarte Vlag) restitutie van de betaalde gelden is dan niet mogelijk. Mocht u bewust spullen kapot maken in ons centrum dan kunnen wij voor de volle 100% het schade bedrag verhalen op de desbetreffende persoon dit geldt voor iedere attractie in ons centrum. Het is verboden om alcohol te nuttigen voor het Karten. Kartbaan Winterswijk is niet aansprakelijk voor eventueel letsel bij een activiteit van deelnemer of andere persoon mocht deze alcohol hebben gedronken. Deze overeenkomst is voor een onbeperkte duur tenzij ik de overeenkomst opzeg door een aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Indoor Kartbaan Winterswijk. B.V.

Algemene voorwaarden Kartbaan Winterswijk B.V.
Artikel 1 – Definities
1.1 Onder “Kartbaan Winterswijk” wordt verstaan de besloten vennootschap Kartbaan Winterswijk B.V.
1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Kartbaan Winterswijk een
overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Kartbaan Winterswijk.
1.3 Onder “faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die Kartbaan Winterswijk aanbiedt zoals, maar
niet uitsluitend; Karten, Lasergame, Bowlen, Bubbelbal, Speed Soccer, XD Theater, Prison Island, Hologate, Glow-Golf, Escape Room, Saloon, vergaderfaciliteiten, teambuilding-
activiteiten en horecafaciliteiten.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Kartbaan Winterswijk sluit, alsmede op
elke deelname aan één van de faciliteiten van Kartbaan Winterswijk. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere
set voorwaarden die mogelijk door enig afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 3- Garantieaantallen
Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal is afhankelijk
van de specifieke faciliteit die is overeengekomen. Indien er minder afnemers zijn dan het voor die
specifieke faciliteit aangegeven garantieaantal dan worden tenminste de kosten voor het minimum aantal
afnemers in rekening gebracht. De specifieke garantieaantallen en de bijbehorende bedragen zijn in de
overeenkomsten per faciliteit opgenomen.
Artikel 4 – Betaling
4.1 Betaling dient te geschieden middels een factuur of indien anders schriftelijk is afgesproken.
4.2 In geval van reserveringen dient 100% van de te betalen vergoeding op de dag zelf te worden betaald.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen acht
(8) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal.
4.4 In geval van betaling achteraf heeft Kartbaan Winterswijk het recht administratiekosten in rekening te brengen

Artikel 5 – Wanbetaling
5.1 Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat er
verzuim. In dat geval is de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf per
vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De afnemer
die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is per vervaldatum van de fatale termijn de op dat
moment geldende handelsrente verschuldigd.
5.2 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de afnemer incassokosten verschuldigd. Een afnemer die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen
daaromtrent is bepaald in het Besluit voor vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten 2012.
Een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden
conform hetgeen daaromtrent is bepaald in rapport Voorwerk II.

Artikel 6 – Annulering
6.1 Indien door een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet wordt
betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Kartbaan Winterswijk zich het recht voor enige reservering te
annuleren en de daadwerkelijke kosten van de annulering in rekening te brengen.
6.2 Indien door een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf niet wordt betaald
conform hetgeen is overeengekomen behoudt Kartbaan Winterswijk zich het recht voor enige reservering te
annuleren en een percentage van de ten gevolge van de betreffende reservering te verwachten omzet
inclusief bedieningsgeld en BTW te vorderen, afhankelijk van het tijdstip van annulering en oplopende
tot maximaal 100% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.
6.3 Indien een afnemer zelfstandig besluit het gebruik van enige faciliteit voortijdig te beëindigen zal
geen restitutie worden verleend.
6.4 Online reserveringen welke betaald zijn kunnen niet worden gerestitueerd er kan alleen een nieuwe datum
worden gepland voor dezelfde boeking
6.5 Reserveringen kunnen niet worden geannuleerd met als reden COVID-19. Mits wij zelf door de overheid worden gesloten wegens een Covid-19 regel dan mag de klant binnen 30 dagen een nieuwe reserveringsdatum maken van hetzelfde arrangement zoals in de 1e offerte is beschreven. Deze datum mag maximaal 3 maanden later zijn de de 1e originele reserveringsdatum. Mochten wij open zijn en klant wil de reservering alsnog annuleren wegens Covid-19 dan zullen wij van deze 1e reservering een factuur opmaken welke binnen 8 dagen dient te worden voldaan. 

Artikel 7 – Veiligheid
7.1 Het betreden van de faciliteiten van Kartbaan Winterswijk en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.
7.2 Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat
op schade, dan wel letsel. Kartbaan Winterswijk hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.
7.3 Bij het betreden van het geheel aanvaardt men een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidenen plaatsen tentoongespreid, bij elke inschrijfbalie en staan vermeld op de website van Kartbaan Winterswijk.
7.4 De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.
7.5 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Kartbaan Winterswijk op te volgen.
7.6 Deelnemers aan activiteiten dienen ;
– kennis genomen te hebben van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waarop deze overeenkomst
betrekking heeft ;
– alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst is afgesloten
schriftelijk (op het deelnemers formulier) aan de organisator te hebben gemeld ;
– fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 8- Aansprakelijkheid Kartbaan Winterswijk
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Kartbaan Winterswijk voor schade ( ook ten gevolge van diefstal) welke afnemers of bezoekers lijden
is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingendrechtelijk is geregeld.
8.2 Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door, (maar niet beperkt tot):
-het betreden van de Alle activiteiten in het centrum;
-een ongeval tijden een van de activiteiten of enig ongeval met andere afnemer(s);
-overtreding van veiligheidsvoorschriften door enige afnemer of bezoeker;
-omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de afnemer of bezoeker.
8.3 In het geval Kartbaan Winterswijk toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid afnemer
9.1 Afnemers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies,
diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Kartbaan Winterswijk en derden, alsmede voor enig letsel
toegebracht aan werknemers van Kartbaan Winterswijk en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig
handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van
Kartbaan Winterswijk bevonden.
9.2 Afnemer vrijwaart Kartbaan Winterswijk voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van
enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van
Kartbaan Winterswijk bevonden.

Artikel 10 – Klachten
10.1 Ondanks alle zorg van Kartbaan Winterswijk kan het voorkomen dat een afnemer een gerechtvaardigde klacht heeft.
Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de inschrijfbalie te worden gemeld.
10.2 Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht tenminste binnen acht
werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Kartbaan Winterswijk
te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.
Artikel 11- Toepasselijk recht, bevoegde recht
11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Kartbaan Winterswijk is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats
van Kartbaan Winterswijk, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

Artikel 11 – E-Chopper Huren 
11.1 Het huren van een E-Chopper doet u geheel op eigen risico. Kartbaan Winterswijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade c.q. letselschade van de huurder of schade aan het voertuig. 
11.2 Schade gemaakt aan het voertuig door huurder dient altijd gemeld te worden aan Kartbaan Winterswijk. De gemaakte schade zal altijd voor 100% worden verhaald op huurder. 
11.3 Er worden maximaal 50 rij kilometers verkocht aan huurder voor het besturen van zijn of haar E-Chopper. Mocht huurder meer dan 50km rijden met de E-Chopper en deze komt tot stilstand, dan zullen wij deze E-Chopper moeten ophalen tegen een vergoeding van €100,00 per E-Chopper. 
11.4 Schade gemaakt aan E-Chopper dient direct te worden voldaan na inlevering van de E-Chopper. 
11.5 Mocht huurder zijn E-Chopper niet terug brengen en of laten verdwijnen dan worden er kosten in rekening gebracht ter grootte van €2100,00 per E-Chopper 
11.6 Iedere huurder is er van op de hoogte dat hij of zij in het bezit dient te zijn van een geldig rijbewijs. E-Scooter of Autorijbewijs 
11.7 Bij het huren van een E-Chopper voor een grotere groep stellen wij altijd de organisator aansprakelijk voor alle bovenstaande punten (11.1 t/m 11.6)
11.8 Aan alle gemaakte routes kunnen geen rechten worden ontleend. De gemaakte routes zijn fun routes en dienen gezien te worden als hulpmiddel van een gekozen route. 

TEAM KARTBAAN WINTERSWIJK